I. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

  • Học sinh  đã nắm rõ format bài thi và một số dạng câu hỏi điển hình của bài thi
  • Học sinh có điểm đầu vào là 4.5 IELTS

II. MỤC TIÊU ĐẦU RA

  • Học sinh nắm vững các dạng câu hỏi của bài thi
  • Cam kết đầu ra học sinh được 5.0 IELTS

III. CHÍNH SÁCH HỌC TẬP CỦA SOLID


Contact Me on Zalo